શ્રી બનાસ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટ એ વર્ષ:            ના મુંબઈ ના સાર્વજનિક ટ્રસ્ટો બાબત ના ૨૯ મા અધિનિયમ અન્વય પાલનપુર ખાતે ની સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ નોંધણી ની કચેરી માં તારીખ:      /      /    ના રોજ  F / 154 Banaskantha નોંધણી નંબર થી નોંધાયેલ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રદેશ પાલનપુર કચેરી ના મદદનીશ ચેરીટી કમિશનર શ્રી.                                                              

દ્વારા અને તેમની સહીથી આ ટ્રસ્ટના પ્રમુખશ્રી.                    

ને નોંધણી નો દાખલો આપવામાં આવેલ છે.

ટ્રસ્ટી મંડળ

 ( કારોબારી સમિતિ વર્ષ.                    ) પ્રમુખ શ્રી

ઉપપ્રમુખશ્રી

મંત્રી શ્રી

ખજાનચી શ્રી

ટ્રસ્ટી શ્રી

ટ્રસ્ટી શ્રી

ટ્રસ્ટી શ્રી

ટ્રસ્ટી શ્રી

ટ્રસ્ટી શ્રી


ટ્રસ્ટ સંચાલિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

શ્રી પંચશીલ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળા, રાણેસરી ગામ

રાણેસરી તા થરાદ જિલ્લો બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૬૬